תקנון שימוש באתר - Bizacademy

תנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר ""BizAcademy (להלן: "האתר"), שבבעלות ובניהול חברת דבליו. גי. איי וולנס בע"מ מס' ח.פ. 515844769, כתובת למשלוח דואר: ת.ד 12037, נהריה ובדוא"ל: info@bizacademy.co.il.

האתר מהווה פלטפורמה אינטרנטית לבעלי עסקים, במטרה לאפשר לבעלי העסקים לרכוש את המידע הנדרש אודות הקמת וניהול עסק באופן הטוב ביותר. באתר יופיעו הרצאות ו\או קורסים דיגיטלים של המרצים המובילים ביותר בתחום העסקים, אשר ינסו להכווין את בעלי העסקים בנושאים שונים ומגוונים. בנוסף, האתר מפעיל תכנית "שיווק שותפים", אפילייט מרקטינג, כך שכל משתמש אשר מביא לקוח חדש לאתר יתוגמל, בהתאם להוראות התקנון.

אתר BizAcademy אינו מוסד להשכלה גבוהה, וקורסים הניתנים באתר אינם מזכים בנקודות זכות אקדמיות.

מובהר, כי הקמת עסק וניהולו כרוך בסיכונים כלכליים ומשפטיים וכל המסתמך על המידע באתר עושה זאת באחריותו בלבד.

כל האמור בתנאי שימוש אלו (להלן: "ההסכם") נוסח בלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד.

שימוש, כניסה, התחברות לאתר והזמנת שירותים ממנו, מהווים אישור לכך שקראת והסכמת להיות כפוף להסכם זה, לכל הודעה המוצגת באמצעות האתר ולשירותים שהזמנת דרך האתר.

אתה מצהיר ומתחייב שאתה כשיר ומוסמך להתקשר בהסכם זה וכן כי גילך הינו 18 לכל הפחות. אם אינך מסכים לאמור לעיל, אינך מורשה להשתמש בשירותים המוצעים באתר.

מאחר ותנאי השימוש הינם הסכם משפטי מחייב, מומלץ שתקרא אותם בעיון רב.

 1. הגדרות
  • "אתר האינטרנט" "co.il"   ו/או עובדי האתר, חברת דבליו. גי. איי , נציגיה, הנהלת האתר ו/או כל מי שפועל מטעם האתר.
  • "המשתמשים" ו/או "הלקוחות" – המשתמשים באתר ו/או הלקוחות אשר נרשמו לשירותי האתר.
  • "המוצרים", "השירותים", "הפריטים" – כל מוצר ו/או שירות מכל סוג שמוצע למכירה באתר.
  • "מכירה"- הרשמה של משתמש חדש לשירותי האתר.
  • "תקופת החיוב"- תקופה של חודש ימים, אשר תחילתה מיום קבלת אישור הרשמה לאתר ועד לאותו יום בחודש הקלנדרי העוקב , ומתחדשת מידי חודש עד לביטול המנוי על ידי הלקוח.
  • "שותף"- כל המשתמשים אשר דרכם מגיעים לקוחות חדשים, והכל בהתאם לתכנית שיווק השותפים. יודגש, השימוש במונח "שותף" מקורו בכינוי לשיטת התקשרות זאת בשם העברי: "תוכנית שותפים", שמהווה תרגום מהשם הלועזי: affiliate marketing, ואין בשימוש בכינוי "שותף" כדי להעיד על יחסי שותפות בין הצדדים כהגדרה בחוק. מובהר למען הסר ספק, כי אין בהסכם זה כדי ליצור יחסי שותפות ו/או שליחות.
 2. רישיון שימוש מוגבל
  • בכפוף לכך שתציית לתנאי הסכם זה, ניתן לך בזאת רישיון שימוש אישי בשירותי האתר.
  • ככל שהנך מתקשר עם האתר עבור אחר, עליך לעדכנו בדבר תנאיי הסכם זה.
  • רישיון השימוש ניתן למשתמש בלבד, והוא אינו רשאי להעבירו לאחר בין אם בתמורה ובין שלא בתמורה.
  • עסקה לא תשתכלל עד אשר הנהלת האתר אישרה אותה.
  • להנהלת האתר שמורה הזכות שלא לאשר את רכישת המוצרים ו/או השירותים על ידי המשתמש, במקרה בו לא ניתן אישור לביצוע התשלום באמצעי התשלום אשר סופקו על ידי המשתמש או שהמשתמש אינו עומד בתנאיי וכללי השימוש באתר, או שחל כישלון מחשובי בביצוע העסקה או על-פי כל דין אחר המקובל.
  • החברה ו/או מי מטעמה אינה מתחייבת לשמור על מידע שהוזן לאתר על ידך, האחריות לשמירת התכנים ולגיבויים מוטלת עליך בלבד.
  • חל איסור מוחלט לבצע סריקה רובוטית של האתר ו/או להטיל על שרתיו עומס בלתי סביר.
  • החברה ו/או מי מטעמה, תהיה רשאית להפסיק פעילותה בכל עת, וללא הודעה מוקדמת, ואין התחייבות כלשהי לזמינות האתר.
  • החברה ו/או מי מטעמה תהיה רשאית למכור ו/או להעביר פעילות האתר, לגורם שלישי, בכל עת וללא התראה מוקדמת. במקרה של מכירת פעילות האתר וכל עוד תנאי השימוש לא ישונו באופן משמעותי, תנאי השימוש יישארו בתוקף.
  • הנך מתחייב למסור לאתר ו/או למי מטעמו, מידע נכון ולא להטעות, להתחזות, להשמיץ, לפגוע בפרטיות, או לנהוג בניגוד לדין.
  • החברה ו/או מי מטעמה, לא תהיה אחראית לתקלות הנובעות מחבלת סייבר, כוח עליון, תקלה מכוונת/בלתי מכוונת, פעולת איבה, מלחמה, פעולת טרור, אסונות טבע, תקלות בחברות סליקת האשראי, וכל סיבה כזו או אחרת שאינה בעקבות או כתוצאה מפעילות האתר, הן במעשה והן במחדל.
 3. מדיניות פרטיות
  • מובהר בזאת, כי האתר רשאי להשתמש בכל מידע שסופק על ידך או נאסף בעת שימושך באתר לצרכים שיווקיים ו/או מסחריים.
  • האתר יעביר כל מידע הנמסר לו לרשות המוסמכת על-פי חוק, ככל ויידרש או ככל ותוטל עליו חובה על-פי דין.
  • הנך נותן בזאת לאתר אישור להחזיק את פרטיך במאגר האתר, לצורך משלוח הצעות שיווקיות עבור האתר ו/או אחרים כאמור בסעיף 30א' לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב – 1982 בנושאי האתר ובכל נושא אחר. אם אינך מעוניין במשלוח דברי פרסום אנא שלח הודעה לכתובת המייל המפורטת בהסכם זה, כי אינך מעוניין בקבלת הודעות. כמו כן, האתר יהיה רשאי להעביר מידע לגורם שרכש המידע מן האתר, ובלבד שאותו גורם יפעל על-פי דין.
  • בחירה בכפתור "צור קשר" ולאחריו מילוי פרטי הלקוח הנדרשים (לרבות שם מלא, דוא"ל ומספר טלפון וכו') בשדות הרלוונטיים תאפשר לאתר ליצור קשר ישיר עם המשתמש באמצעות הפרטים המוזכרים לעיל.
 4. הפורומים שבאתר (ככל שיהיו) וקבוצות ברשתות החברתיות
  • האתר עשוי לכלול פורומים אשר יינתנו בהם מעת לעת תשובות של יועצים וכן תינתן למשתמשים האפשרות לפרסם תכנים (להלן: "הפורום").
  • האתר שומר לעצמו הזכות לשנות הפורמט, שינוי הכותבים והיועצים, הגבלת מסרים וכל פעולה כזו או אחרת.
 5. הגבלת אחריות האתר
  • המידע באתר, ניתן AS IS ואיננו מתחייבים לדיוקו או נכונותו ובוודאי שאינם מהווים חוות דעת מקצועית.
  • כל מידע שיימסר או כל תוכן שיופיע באתר, אינו מהווה ייעוץ מקצועי, המלצה ו/או חוות דעת כזו או אחרת. כלומר, האחריות על השימוש במידע שיימצא באתר הוא על המשתמש בלבד ועל פי הנחיות מקצועיות (שהאתר איננו נותן).
  • האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים. אין בקישורים אלה ללמד על תוכנם או מהימנותם של אתרי האינטרנט האחרים. האתר לא יישא באחריות בקשר למידע או שירותים המופיעים באתרי האינטרנט האחרים.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינוי, הסרה, השמטת פרטים מכל תוכן שיועלה לאתר. כמו כן, החברה שומרת לעצמה את הזכות להוריד קורסים ולהעלות קורסים לפי ראות עיניה.
  • המידע אודות המוצרים באתר מסופק ע"י המרצים ואיננו אחראים לדיוקו. האתר מהווה פלטפורמה לפרסום התכנים בלבד, האתר אינו אחראי ולא יישא בכל אחריות לתכנים ו/או זמינות שירותי האתר ו/או באתרים מקושרים (לרבות, לתכנים שנמסרו לפרסום).
  • החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לנזק ישיר ו/או עקיף שיגרם כתוצאה משימוש בשירות ו/או שימוש במוצר שנרכש באתר, והאמור בו או מוצג בו, אינו מהווה חוות דעת מקצועית. כל מידע שיימסר או כל תוכן שיופיע בכל אחד מן הפורומים, אינו מהווה ייעוץ מקצועי, המלצה או חוות דעת כזו או אחרת. כלומר, האחריות על השימוש במידע שיימצא בפורום הוא על המשתמש בלבד.
  • כל תוכן שיועלה לפורום ולאתר יהיה חשוף לצפיות לקוחות האתר, והאתר לא יישא באחריות על ציבור הצופים ו/או כל תוצאה או נזק שייגרם מהצפייה, לרבות תגובות פוגעניות, תביעות משפטיות ועוד, אולם ככל ואתה סבור כי פורסמו פרסומות פוגעניות ניתן לפנות אלינו בדוא"ל: info@bizacademy.co.il.
  • כל שינוי, תיקון, נזק, השמטה שייגרם לתוכן כזה או אחר אשר יועלה לפורום על ידי משתמש, אינו באחריות האתר או מי מטעמו.
  • האתר שומר לעצמו הזכות לשנות הפורמט, שינוי הכותבים והיועצים, הגבלת מסרים וכל פעולה כזו או אחרת.
  • אין האתר מתחייב לאמינות, לדיוק ולנכונות התכנים המפורסמים בפורומים.
  • האתר לא יישא בכל נזק אשר יהא כתוצאה משימוש במידע המוצג בפורומים, לרבות נזק כספי, נזק נפשי, נזק רפואי, הוצאות או כל נזק אחר.
 6. בעלות בקניין הרוחני
  • הנך מתחייב לשמור על זכויות היוצרים ו/או קניין רוחני ו/או זכויות אחרות על פי כל דין של החברה ו/או של המרצים ו/או של המשתמשים ולהימנע מפגיעה ו/או שינוי ו/או שיבוש תכנים באתר או פגיעה בזכויות צד ג' כלשהו.
  • חל איסור מוחלט לפרסם באתר, בשירותיו ובפורומים שיפעיל ו/או בקבוצות ברשתות החברתיות תוכן אשר פוגע בזכויות צד ג', לרבות הפרת זכויות יוצרים, זכות מוסרית, סימן מסחרי, פטנט וכיוצ"ב.
  • כל הזכויות ו/או הקניין הרוחני המתפרסם באתר הינם בבעלות החברה ומוגנים על-פי כל דין, לרבות, החשבונות, כותרות, קוד מחשב, נושא, אובייקטים, תווים, שמות, סיפורים, דיאלוגים, משפטי מפתח, מיקומים, רעיונות, מצגים אמנותיים, אנימציות, צלילים, יצירות מוסיקליות, אפקטים של תמונה ושמע, שיטות תפעול, רשימות לקוחות, פילוח שוק, רשימות משתמשים, גרפיקה, מידע שסופק על-ידי המשתמשים וכדומה.
  • חזקה שהתכנים באתר הינם בבעלות בלעדית של המרצים ו/או החברה, אלא אם שויכו ללוגו או לסימן מסחרי של אחר.
  • כל העתקה, צילום, תרגום, אחסון במאגר מידע, שידור או קליטה בכל דרך אחרת, בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי מכני או בכל אמצעי אחר, שימוש מסחרי אינו מורשה, כולו או מקצתו, ו/או יצירת יצירה נגזרת מן התכנים אסורים בהחלט, ומהווים, בין היתר, עבירה פלילית, עוולה אזרחית וחוזית.
 7. תכנית שיווק שותפים
  • אין בהסכם זה כדי ליצור יחסי עובד מעביד בין הצדדים.
  • עם ההרשמה לאתר, יקבל השותף קישור ייחודי, בעל מאפיינים ייחודיים אותו יוכל להעביר הלאה. כל משתמש חדש (להלן: "לקוח חדש") אשר ישלים את הליך הרישום לאתר דרך הקישור הייחודי אשר נמסר לשותף בעת ההרשמה, יזכה את השותף בתגמול בהתאם לתנאי הסכם זה, וכך עד 5 "דורות". לדוגמא, הלקוח החדש, שהגיע דרך השותף, הביא לקוח שלישי, גם הלקוח החדש וגם השותף "המקורי" יתוגמלו עבור ההרשמה של הלקוח השלישי, וכך עד ה"דור" החמישי שמצטרף.
  • הלקוחות החדשים שהגיעו דרך השותף יזקפו לזכותו מיד, והתשלום יועבר לו בתוך 30 ימים, לאחר שהועבר ע"י חברות האשראי לאתר, ולאחר שהשותף הגיע לסכום המינימלי להעברה כמוגדר בהמשך.
  • בעת העברת התגמול ללקוחות, האתר יבצע ניכוי מס במקור. על כל לקוח אשר זכאי להטבות מס, לרבות פטור ממס, מוטלת האחריות להסדיר ההטבה עם רשויות המס ולעדכן את האתר בהזדמנות הראשונה באמצעות המייל המוזכר לעיל, ובצירוף המסמכים מרשות המסים.
  • קידום האתר על ידי השותף:
  • חל איסור על השותף לשלוח הצעות פרסומיות ו/או מסחריות כאמור בסעיף 30א' לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב – 1982, למי שלא נתן הסכמה מפורשת בכתב לקבלת הצעות אלו, ו/או למי שביקש הפסקת משלוח.
  • חל איסור על השותף להטעות את הציבור ו/או להציג מצגי שווא בעניין האתר ו/או בעניין השירותים ו/או המוצרים הנמכרים באתר.
  • חל איסור על השותף לפגוע בקניין רוחני, בזכויות יוצרים, בסימני מסחר, בזכות לפרטיות של צד שלישי ו/או של האתר, לרבות לעשות שימוש בכל סימן המזוהה עם האתר ו/או ליצור מצג כאילו השותף פועל מטעם האתר.
  • חל איסור על השותף להפר את חוק איסור לשון הרע, תשכ"ה-1965, חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981, חוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח-1998, וכל חוק רלוונטי אחר.
  • חל איסור על השותף להחזיק במאגר מידע שלא כדין, ושלא בזהירות המחוייבת מאדם סביר וזהיר.
  • השותף מתחייב לבצע השיווק בצורה מקצועית וזהירה. למען הסר ספק יודגש כי:
   • חל איסור לבצע קידום אתרים בשיטות פסולות (black hat seo), ו/או באופן בלתי זהיר, אשר יכול לפגוע בכוח הקידומי של האתר.
   • חל איסור להעתיק תוכן מהאתר ולפרסמו באתרים אחרים (יצירת תוכן כפול).
   • חל איסור להעתיק תוכן מאתרים אחרים (אפילו בהרשאה מהם) ולהציב אותו באתרים ו/או עמודים המפנים אל האתר (יצירת תוכן כפול).
   • חל איסור לקדם את האתר ו/או עמודים המפנים לאתר באמצעות קישורים ו/או הפניות מאתרים בעלי מוניטין מפוקפק.
   • חל איסור לבצע קידום רובוטי, באמצעות שתילה מאסיבית של קישורים באופן אוטומטי ללא מגע יד אדם.
  • בעת שיווק דרך הדוא"ל, השותף לא יפנה את הנמענים ישירות לאתר החברה, אלא יצרף קישור אך ורק לעמוד חיצוני אישי (בלוג, אתר אישי וכד'), אשר יכיל את הקישור הייחודי של השותף לאתר החברה.
  • השותף לא יציג עצמו כשלוח או נציג החברה, ולא ייצור מצג לפיו הודעתו הינה מטעם החברה.
  • תמורה:
   • השותף יתוגמל, עבור כל תשלום שהיה הגורם היעיל ביצירתו (הלקוח החדש ביצע את ההרשמה דרך הקישור הייחודי שלו), בהתאם ל"דור" שלו יחסית ללקוח החדש, לפי החישוב כמפורט בנספח א'.
   • יודגש, כי האתר שומר לעצמו הזכות לשנות תמהיל העמלות בכל עת.
   • יודגש, כי החברה מעבירה מע"מ כחוק והעמלות יחושבו ממחיר המנוי ללא מע"מ.
   • האחריות לדיווח ההכנסות לרשויות המס, בהתאם לסוג ההתאגדות כפי שרשום ברשויות המס, היא על השותף.
   • התשלום לשותף יבוצע בהגיעו של השותף לסכום של 500 ₪ (להלן: "הסכום המינימלי") וכנגד חשבונית מס כדין.
   • התשלום לזכאים יבוצע פעם בחודש באופן מרוכז. בתשלום של עד 10,000 ₪ התשלום יועבר לחשבון הבנק של השותף כפי שנמסר על ידו בעת ההרשמה, בתשלום מעל 10,000 ₪ התשלום יועבר באמצעות צ'ק לפקודתו של השותף (החברה שומרת לעצמה הזכות לעדכן סכום זה מעת לעת).
   • חזקה שרישומי המכר באתר יהוו רישום מהימן ומקובל על הצדדים.
   • האתר שומר לעצמו את הזכות להקפיא ו/או לבטל עמלות של שותף שימצא שעבר על התקנון או פעל בדרך שאינה חוקית או מקובלת.
  • החברה אינה מתחייבת לגובה הכנסותיו של השותף.
  • הפסקת החברות באתר מפסיקה את הפעילות כשותף וכך את הזכות לעמלות עתידיות. אם נצברו עמלות עד למועד הביטול אך לא הגיעו לסכום המינימלי להעברה, העמלות שנצברו יועברו ע"י פנייה לחברה להעברת היתרה.
  • השותף מתחייב שלא לפנות אל לקוחות האתר ו/או אל עובדיו ו/או ספקיו ו/או מפיציו ו/או קבלניו, במטרה לשדלם להפסיק התקשרותם עמו ו/או לשדלם לסייע למתחריו.
  • מוסכם, כי רשימת לקוחותיו של האתר ו/או פרטי יצירת הקשר עמם הינה בגדר סוד מסחרי כאמור בחוק עוולות מסחריות תשנ"ט – 1999.
 8. אופן התשלום ואישור הרכישה
  • בעת ביצוע הזמנת השירותים, המשתמש יספק את פרטי אמצעי התשלום, פרטיו האישיים של בעל אמצעי התשלום ופרטי יצירת קשר עם בעל אמצעי התשלום כפי שיתבקש.
  • הנך מתחייב להשתמש באמצעי התשלום על-פי דין, ובהתאם להוראות בעל אמצעי התשלום, ו/או מנפק אמצעי התשלום.
  • דמי המנוי החודשיים הינם 100 ₪ בתוספת מע"מ כחוק, האתר רשאי לעדכן את מחיר דמי המנוי החודשי תוך מתן התראה של חודש לפני מועד השינוי, באמצעות הדואר, דוא"ל או מסרון כפי שנמסרו על ידי המשתמש לאתר, והכל בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן").
  • הנך מתחייב להשתמש באמצעי התשלום על-פי דין, ובהתאם להוראות בעל אמצעי התשלום, ו/או מנפק אמצעי התשלום.
  • לאחר ביצוע הרכישה, תשלח חשבונית בתוך 48 שעות ללקוח, עבור התשלום לכתובת הדואר האלקטרוני שהזין המשתמש בעת ההזמנה. יודגש, החשבוניות נשלחות באופן אוטומטי, אם לא התקבלה חשבונית בתקופה המוזכרת לעיל, יש לפנות לאתר בכתובת הדוא"ל המצויינת לעיל.
  • הלקוח מתחייב למסור פרטים מדויקים אודותיו ואודות אמצעי התשלום.
  • הלקוח מתחייב לשאת בכל התשלומים המוטלים עליו על פי המחיר המופיע באתר.
  • רישומי החברה ו/או מי מטעמה יהוו ראיה לכאורה לביצוע רכישה על ידך.
  • הנך מתחייב לשמור על הסיסמא ושם המשתמש שלך ומובהר, כי פעילות שכללה הקשת סיסמא תחייב אותך בהוראות תנאי השימוש.
 9. הגבלת זכות ביטול ההזמנה והחזר כספי
  • למען הסר ספק, לעמדת הנהלת האתר לקוחות האתר אינם "צרכנים" כהגדרתם בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"). אמנם, ככל וייקבע כי הלקוח הינו "צרכן", יחולו עליו הוראות סעיף 14ג' לחוק הגנת הצרכן, כדלקמן:

"בעסקת מכר מרחוק רשאי הצרכן לבטל בכתב את העסקה –

(2)   בשירות – בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן (ב), לפי המאוחר, כמפורט להלן: בעסקה מתמשכת – בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו, ובעסקה שאינה עסקה מתמשכת – בתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן."

 • ואולם, כל לקוחות האתר יקבלו גישה לתכני האתר מיד עם סיום הליך ההרשמה, לפיכך, לאחר מועד זה לא ניתן לבטל את העסקה ולהזדכות עבור תקופת החיוב הראשונה.
 • הלקוח רשאי לבטל את המנוי בכל עת. הביטול ייעשה באמצעות כתובת הדוא"ל המוזכרת לעיל ועל המשתמש למסור בהודעת הביטול את הפרטים הבאים: שמו המלא של בעל המנוי, שם המשתמש באתר וכתובת דוא"ל של המשתמש. האתר שומר לעצמו הזכות לפנות למבקש ביטול המנוי בבקשה לקבלת פרטים נוספים לצורך הביטול.
 • הביטול ייכנס לתוקף בסוף תקופת החיוב, כל עוד הודעת הביטול נמסרה לפחות 5 ימי עסקים לפני סוף תקופת החיוב. אם הודעת הביטול נשלחה בתוך פחות מ-5 ימי עסקים לפני סוף החודש, המשתמש יחויב עבור החודש הבא והמנוי יסתיים לאחר מכן.
 • לקוח אשר ביטל את מנויו, לא יהיה זכאי לתגמולים לאחר ביטול המנוי.
 • האמור לעיל ניתן למען הסר ספק, ואין בו כדי להוות ייעוץ משפטי.
 1. עדכון תנאי ההתקשרות
  • האתר שומר לעצמו את הזכות לעדכן מעת לעת את התנאים האמורים לעיל, לרבות תנאי תוכנית שיווק השותפים, לפי שיקול דעתו הבלעדי.
  • כל שינוי יהיה מחייב ממועד פרסומו באתר.
 2. שיפוי
  • הנך מתחייב לשפות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה, נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו לה, לרבות שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט ריאליות, עקב הפרתך את תנאי שימוש אלו או את הדין, או עקב עשיית מעשה או מחדל ע"י המשתמש ואשר ישויך לחברה או מי מטעמה.
  • כל שכן, במידה ותפר את תנאי השימוש אלו, החברה תהיה זכאית להעביר את פרטיך הידועים לה בכל הליך משפטי ובכלל, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך.
 3. מקום השיפוט
  • כל מחלוקת בין הלקוח/משתמש/רוכש תידון בבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב בלבד, לפי הדין הישראלי בלבד.
 4. הודעות לאתר והמצאת מסמכים משפטיים
  • כל הודעה לאתר ו/או המצאת מסמכים משפטיים לאתר ייחשבו כאילו נמסרו, אך ורק בעת קבלתם בחברה בכתובת: ת.ד 12037, נהריה ובדוא"ל: info@bizacademy.co.il.
  • המצאת מסמכים בדואר רשום או הדבקה על דלת הכניסה בכתובתו הרשומה בתעודת הזהות של המשתמש תהווה המצאה כדין, אף אם הנמען אינו מתגורר באופן קבע בכתובת זו.
  • דבר דואר או מסמך משפטי שישלח לכתובתו של הנמען הרשומה בתעודת הזהות שלו תחשב כהמצאה כדין בתוך 7 ימי עסקים מן המשלוח.

נספח א'

תגמול השותפים עבור משתמשים חדשים אשר השלימו א הליך ההרשמה לאתר דרך הקישור הייחודי של השותף יהיה כדלקמן:

דור 1- 15%

דור 2- 4%

דור 3- 3%

דור 4- 4%

דור 5- 4%